or (0)
   »         »         »     Thomas Edison Bank (5")