or (0)
   »         »         »     25 Oz. White Stoneware Carafe With Acacia Stopper